KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT

EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë

DONATOR: Bashkimi Evropian

SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit

ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup

Sqarim i shkurtër për projektin:

Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi i strukturës së turistëve, si dhe vazhdimi i sezonit turistike për katër muaj, në Komunën e Sarajit dhe Matkë përmes përmirësimit të përmbajtjeve turistike në territorin e komunës dhe fuqizimi i kapaciteteve njerëzore për krijimin dhe zbatimin e prodhimeve të reja turistike.

Objektivi final i projektit janë efektet pozitive ekonomike nga volumi i rritur turistik, të cilat do të bazohen mbi qëndrueshmërinë me përfshirje më të madhe të shfrytëzuesve të drejtpërdrejtë.

QËLLIMI I ANGAZHIMIT

 Lënda e furnizimi është: Përgatitja e materialeve për hartën topografike turistike për turizëm malor rekreativ.

Afati për shprehjen e interesimit për angazhim është 13.05.2019 deri në ora 16:00. Afati është vazhduar deri më 14.06.2019 deri në ora 16:00.

 Më tepër për kushtet e paraqitjes dhe vëllimin e punës shkarkoni vord dokumentet.

ToR_Preparation of materials for the map

REOI_Touristic Map

************************************************************************************************************************

БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: Развој на туризмот во Сарај и Матка

ДОНАТОР: Европска Унија

КОРИСНИК: Општина Сарај

РЕАЛИЗАТОРИ НА ПРОЕКТОТ: Фондација за развој на образование и култура Албиз и Центар за планински развој Скопје

Кратко објаснување за проектот:

Главна цел на проектот е зголемување на туристичката посетеност и промена на структурата на туристите, како и продолжување на туристичката сезона за најмалку четири месеци, во општината Сарај и во кањонот Матка преку подобрување на туристичките содржини на територијата на општинатаи зајакнување на човечките капацитети за креирање и имплементирање на нови туристички производи.

Крајна цел на проектот се позитивни економски ефекти од зголемениот туристички волумен кои ќе почиваат на одржлива основа со поголема вклученост на директните корисници.

ЦЕЛ НА АНГАЖМАНОТ

 Предмет на набавката е: Подготовка на материјали за топографска туристичка мапа за патеки за планински рекреативен туризам.

Рок за изразување на интерес за ангажманот е 13.05.2019 година, до 16 часот. Рокот е продолжен до 14.06.2019 година до 16 часот.

 Повеќе за условите за пријавување и обемот на работа симнете ги ворд документите.

ToR_Preparation of materials for the map

REOI_Touristic Map