KONKURS PËR INTERNSHIP STUDENTOR

KONKURS PËR INTERNSHIP STUDENTOR

 Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship (punë praktikë) studentore në  hapësirat e kompanive donatore dhe Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private.

Kompanitë të cilat janë të përfshira në internshipin studentor janë

 • Dauti Komerc, Shkup
 • Alma M, Shkup
 • Adrijus , Shkup
 • Frukt Import, Shkup
 • Tempo Profili 99, Shkup
 • Baukop, Shkup
 • Baudom, Shkup
 • Eftinija Impeks , Shkup
 • Dauti Transporshped, Shkup
 • Jus MB, Shkup

Fondacioni Albiz për vitin 2017 hap konkurs për 80 (tetëdhjetë) studentë/praktikantë.

Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin kriteret në vijim:

 1. Të jenë studentë të rregullt;
 2. Të jenë studentë të vitit të dytë (studime tre vjeçare) ose të vitit të tretë (studime 4 vjeçare);
 3. Të kenë notën mesatare mbi 7,5;

Fakultetet që do të kenë përparësi ne këtë konkurs janë:

 • Të gjitha drejtimet nga Fakultetet Ekonomike;
 • Fakulteti i Drejtësisë;
 • Fakulteti i teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit;
 • Fakulteti i Shkencave kompjuterike;
 • Fakulteti i Makinerisë;
 • Fakulteti i Administrimit të Biznesit;

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM NË KONKURSIN

PËR INTERNSHIP

 1. CV (biografi)
 2. Letër motivuese
 3. Vërtetim të notave ku mundë të shihet nota mesatare/kopje indeksi
 4. Kopje të letërnjoftimit dhe xhiro-llogari personale

Kohëzgjatja e punës praktike është një (1) muaj. Kompensimi financiar për mbulimin  e shpenzimeve për udhëtim dhe ushqim përcaktohet nga Fondacioni Albiz dhe do t’u transferohet studentëve në xhiro- llogarite e tyre.

Të gjithë praktikantëve për kryerjen me sukses të punës praktike do të u shpërndahen Certifikata.

VENDI  DHE AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE

Aplikacioni dhe dokumentet e nevojshme kandidatët duhet t’i dorëzojnë në zyrën e Fondacionit “ALBIZ” në Saraj rr. 20  nr. 97.

Aplikimet bëhen në afatin vijues :

 • prej 12.06.2017 (e hënë) deri më 01.07.2017 (e shtunë) nga ora 09:00 deri në ora 16:00 (të shtunën deri në ora 12:30).

Gjatë dorëzimit të dokumenteve, kandidatët duhet të kenë me vete letërnjoftimin dhe indeksin.

SHKARKO KONKURSIN

 ____________________________________________________________________________________________________________________

КОНКУРС ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

 Фондацијата Албиз дава можност и перспектива за студентите од Македонија, нудејќи им програма за студентска практикантска работа во просториите на донаторските компании и Фондацијата Албиз за апликантите од сите јавни и приватни универзитети.

Фондацијата Албиз за 2017 година објавува конкурс за 80 (осумдесет) студенти/практиканти.

Студентите за да аплицираат треба да ги исполнат следните критериуми:

 1. Да се редовни студенти
 2. Да бидат студенти од втора година (тригодишни студии) или трета година (четиригодишни студии)
 3. Да имаат просечна оценка над 7,5

Факултетите кои ќе имаат предност во конкурсот се:

 • Сите правци од економски факултет
 • Правен факултет
 • Факултет за прехранбена технологија и исхрана
 • Факултет за компјутерски науки
 • Машински факултет
 • Факултет за бизнис администрација

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА КОНКУРСОТ ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

 1. CV (биографија)
 2. Мотивационо писмо
 3. Потврда од оценките каде може да се види просечна оценка/копија од индекс
 4. Копија од лична карта и лична жиро сметка

Времетраење на практичната работа е еден (1) месец. Финансиската компензација за покривање на трошоците за пат и храна, е одредена од Фондацијата Албиз и ќе им биде исплатена на нивните жиро сметки.

На сите практиканти по успешно завршување на практикантска работа ќе им бидат доделени Сертификати.

МЕСТО И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Апликацијата и потребните документи кандидатите треба да ги достават во канцеларијата на Фондацијата „АЛБИЗ“ во Сарај ул. 20 бр.97.

Аплицирањето се врши на следниот рок:

 • Од 12.06.2017 (понеделник) до 01.07.2017 (сабота) од 09:00 до 16:00 часот (во саботи до 12:30 часот).

Во текот на поднесување на документите, кандидатите со себе да носат лична карта и индекс.