Platforma për investime në komunitet / Платформа за инвестиции во заедницата

Platforma për investime në komunitet

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz nga Shkupi në partneritet me Shoqatën Multikultura nga Tetova, Shoqatën Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit (CSCD) nga Dibra dhe Shoqata Qendra për hulumtime dhe analiza NOVUS nga Strumica, filluan me zbatimin e projektit “Platforma për investime në komunitet”. Këto ditë u nënshkruan marrëveshjet për partneritet për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

Projekti do të kontribuojë për avancimin e OQ lokale për ndërtimin e iniciativave ndër sektoriale, të cilat kanë për qëllim zhvillimin socio-ekonomik të komuniteteve në vend.

Gjatë zbatimit të projektit do të punohet në zgjerimin e Platformës joformale për bashkëpunim mes organizatave joqeveritare dhe sektorit afarist, identifikimin e sfidave dhe mundësive të komunitetit lokal, ndërtimin e kapaciteteve të OQ si shtytës të investimeve në komunitet, si dhe promovimi i iniciativave publiko-private.

Grupet qëllimore të projektit janë organizatat qytetare lokale dhe qytetarët, bizneset lokale dhe vetëqeverisjet lokale dhe institucionet publike. Projekti do të realizohet në Shkup, Tetovë, Dibër dhe Strumicë.

Projekti është në kohëzgjatje prej 40 muajve dhe është ko-financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup.

____________________________________________________________________________________________________________

Платформа за инвестиции во заедницата

Фондацијата за развој на образование и култура Албиз од Скопје во партнерство со Здружението Мултикултура од Тетово, Здружение Центар за одржлив развој на заедницата (CSCD) од Дебар и Здружение на граѓани Центар за истражувањa и анализи НОВУС од Струмица, започнаа со спроведување на проектот „Платформа за инвестиции во заедницата“. Овие денови тие потпишаа договор за партнерство за спроведување на проектните активности.

Проектот ќе придонесе за унапредување на капацитетот на локалните ГО за градење меѓусекторски иницијативи кои имаат за цел социо-економски развој на заедниците во земјата.

Во текот на проектот ќе се работи на проширување на неформалната Платформа за  соработка меѓу граѓанските организации и бизнис секторот, идентификација на предизвиците и можностите на локалната заедница, градење на капацитети на ГО како двигатели на инвестициите во заедницата, како и промоција на јавно-приватни иницијативи.

Целни групи на проектот се локалните граѓански организации и граѓаните, локалните бизниси и локалните самоуправи и јавни институции. Проектот ќе се спроведе во Скопје, Тетово, Дебар и Струмица.

Проектот е во траење од 40 месеци и е ко-финансиран од страна на Делегацијата на Европска Унија во Скопје.