TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL / ОБУКА НА ВОДИЧИ ВО ПЛАНИНА

TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL

Asociacioni maqedonas i ciceronëve ndërkombëtar në mal në qershor 2019 do të fillojë me trajnimin e gjeneratës së re të ciceronëve në mal. Trajnimi do të realizohet sipas programit për trajnim dhe punë të unionit ndërkombëtar të ciceronëve në mal – UIMLA (Union of international mountain leaders associations).

Trajnimi u dedikohet para së gjithash ciceronëve nga Berova dhe Shkupi. AMCNM nënshkroi marrëveshje për trajnim të dy ciceronëve nga Berova për nevojat e shoqatës lokale të hotelerisë “Maleshevska Korija” dhe me Fondacionin Albiz nga Saraji, për trajnim të pesë ciceronëve të cilët duhet t’i fuqizojnë kapacitetet për ofrimin e shërbimeve në turizmin malor në Saraj dhe Matkë.

Kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë kandidatët të cilët dëshirojnë të fillojnë me trajnim për ciceron në mal sipas standardit ndërkombëtar profesional IML (International Mountain Leader) janë këto:

– Ta kenë përfunduar së paku arsimimin e mesëm;

– Të mos jenë të dënuar për dhunë;

– Të kenë vërtetim mjekësor se mund të merren me sport;

– Të jenë të siguruar nga fatkeqësitë gjatë alpinizmit;

– Të jenë të moshës madhore, mbi 18 vjet;

– Ta kenë përfunduar trajnimin bazik për lëvizje dhe qëndrim në mal;

– Të kenë njohuri për gjeografinë malore të Maqedonisë;

Pranimi në procesin e trajnimit do të bëhet në disa faza:

  1. Dorëzimi i fletëparaqitjes (mund të zbritet nga ueb faqja e AMCNM);
  2. Përzgjedhja përmes:
  • Test për përgatitje fizike
  • Test me shkrim
  • Intervistë me kandidatin

Testet do të realizohen në prezencë të tre instruktorëve nga AMCNM, ndërsa pranimin do ta vërtetojë Këshilli ekzekutiv.

Trajnimi do të fillojë nga fundi i muajit qershor 2019.

Informata plotësuese mund të merren nga Asociacioni Maqedonas i Ciceronëve Ndërkombëtar në Mal (www.maiml.mk ).

************************************************************************************************************************

ОБУКА НА ВОДИЧИ ВО ПЛАНИНА

Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина во Јуни 2019 ќе започне со обука на нова генерација водичи во планина. Обуката ќе се изведува според програмата за обука и работа на меѓународната унија на професионални водичи во планина – UIMLA (Union of international mountain leaders associations).

Обуката е наменета пред се за водичи од Берово и Скопје. Имено МАИВП потпиша договори за обука на двајца водичи од Берово за потребите на локалното туристичко здружение Малешевска Корија и со Фондацијата Албиз од Сарај, за обука на пет водичи кои треба да ги зајакнат капацитетите за давање услуги во планинскиот туризам во Сарај и Матка.

Условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите кои сакаат да започнат со обука за водич во планина според меѓународниот професионален стандард IML (International Mountain Leader) се следните:

– Да имаат завршено најмалку средно образование;

– Да не се осудувани за насилство;

– Да имаат лекарска потврда за занимавање со спорт;

– Да се осигурани од несреќа при занимавање со планинарство;

– Да бидат на возраст од најмалку 18 години;

– Да имаат завршено основна обука за движење и престој на планина;

– Да имаат познавања за планинската географија на Македонија;

Приемот во процесот на обука се врши во неколку фази:

  1. Доставување пријава (може да се симне од веб страната на МАИВП);
  2. Селекција преку:
  • Тест за физичка подготвеност
  • Писмен тест
  • Интервју со кандидатот

Тестовите се спроведуваат во присуство на тројца инструктори од МАИВП, а приемот го потврдува извршниот одбор.

Обуката ќе започне кон крајот на месец Јуни 2019 година.

Дополнителни информации може да се добијат во Македонската Асоцијација на Интернационални Водичи во Планина (www.maiml.mk ).