“Aftësim për punësim dhe sipërmarrësi: Konferenca hyrëse e projektit IPA II CBCP”
Këtë javë realizuam konferencën hyrëse të projektit tonë të ri Aftësim për punësim dhe sipërmarrësi – IPA II CBCP Maqedonia e Veriut – Serbi.
Ky projekt ka për qëllim ti zhvillojë aftësitë e të rinjve për tu kyçur në tregun e punës dhe sipërmarrësi. Projekti zbatohet nga Qendra edukative Leskovac, në partneritet me Fondacionin Albiz dhe Qendra për Zhvillim të qëndrueshëm ALKA.
**
Оваа недела ја одржавме воведната конференција на нашиот нов проект Обука за вработување и претприемништво – ИПА II CBCP Северна Македонија – Србија.
Овој проект има за цел да ги развие вештините на младите да се приклучат на пазарот на трудот и на претприемачите. Проектот го спроведува Едукативниот центар Лесковац, во партнерство со Фондација Албиз и Центарот за одржлив развој АЛКА.