Zhvillimi i sektorit civil është fundament dhe më se i domosdoshëm që një shoqëri të zhvillon vlerat e saja të mirëfillta, demokratike  si dhe të inkurajojë qytetarët  të jenë të angazhuar në bashkësitë ku ata jetojnë për të ngritur nivelin e vetëdijes për përgjegjësinë shoqërore që secili individ e mbart mbi vete.

Për tu bërë ky zhvillim i sektorit civil drejt promovimit të vlerave edukative, sociale, demokratike është vështirë i arritshëm nëse nuk ekziston bashkëpunim ndër institucional, mbrenda vetë sektorit civil, me institucionet e shtetit si dhe institucionet ndërkombëtare.

Fondacioni ALBIZ rrugën drejt fuqizimit dhe arritjes të qëllimeve të veta afatgjata do të mund ta bëjë vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet e lartëpërmendura duke e bazuar këtë bashkëpunim në shtyllat e partneritetit, participimit të përbashkët, transparencës, përgjegjësisë si dhe respektit të ndërsjelltë dhe mu për këtë është i determinuar si institucion të promovojë një bashkëpunim të këtill.

Gjatë kësaj periudhe kohore të veprimtarisë së vet Fondacioni ALBIZ disa nga aktivitetet e veta i ka realizuar në bashkëpunim me këto institucione:

Ministria e Drejtësis  http://www.pravda.gov.mk/

Ministria e Arsimit  http://www.mon.gov.mk/
Komuna Saraj  http://www.saraj.gov.mk/
Komuna e Tetovës  http://www.tetova.gov.mk/
OEMVP http://www.oemvp.org/
Kryqi i Kuq  http://www.ckrm.org.mk/
Kalliri i Mirësisë  http://www.kalliri.org.mk/
Lidhja e studentëve të medicinës  http://mmsa.mk/
OH El-Hilal  http://www.elhilal.net/
Qendra e karrierës “Karriera Ime”  http://www.mycareer.com.mk/
OH Hilal
OJQ Ratio