Fondacioni Albiz mbyll trajnimet e të folurit në publik në kuadër të Projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete”
 70 të rinj trajnohen si të komunikojnë me publikun 
Gjatë muajve nëntor-dhjetor të këtij viti Fondacioni Albiz organizoi katër trajnime me temën “Të folurit në publik”, pjesë e projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” dhe të financuar nga @USAID North Macedonia.Trajnimet kanë shërbyer në zhvillimin e aftësive të të folurit publik tek liderët lokal. Trajnimi ka pasur ndikim konkret në përmirësimin e aftësive komunikuese tek rreth 70 pjesëmarrës.
Në një kohë kur ndikimet dhe ndryshimet shoqërore janë thelbësore, trajnimi për të folurit në publik ka fituar rëndësi të veçantë si mjet i fuqishëm për zhvillim personal. Pjesëmarrësit janë përgatitur për një komunikim të përsosur, duke e drejtuar rolin e tyre si udhëheqës të projekteve lokale, mbrojtës të çështjeve sociale dhe frymëzues të komuniteteve.
 
***
 70 млади се обучени како да комуницираат со јавноста 
Во текот на ноември-декември оваа година, Фондацијата Албиз организираше четири обуки на тема „Јавно говорење“, дел од проектот „Инвестиции со општествено влијание во заедниците“ и финансиран од USAID North Macedonia. Обуките послужија за развој на вештините за јавно говорење меѓу локалните лидери. Обуката имаше конкретно влијание врз подобрувањето на комуникациските вештини кај околу 70 учесници.
Во време кога општественото влијание и промените се од суштинско значење, обуката за јавно говорење доби посебно значење како моќна алатка за личен развој. Учесниците се подготвени за совршена комуникација, насочувајќи ја својата улога како лидери на локални проекти, бранители на социјалните прашања и инспиратори на заедниците.
 
****
 70 young people are trained how to communicate with the public 
During November-December of this year, the Albiz Foundation organized four trainings on the topic of “Public Speaking”, part of the project “Social Impact Investments in Communities” and financed by USAID North Macedonia. The trainings have served in the development of public speaking skills among local leaders. The training had a concrete impact on the improvement of communication skills for about 70 participants.
At a time when social influence and change are essential, public speaking training has gained special importance as a powerful tool for personal development. The participants are prepared for perfect communication, directing their role as leaders of local projects, defenders of social issues and inspirers of communities.