Hapja e klubit rinor në Tearcë
Të rinjtë e Tearcës marrin drejtimin! 
Duke festuar hapjen madhështore të një hapësire krejt të re kushtuar projekteve të drejtuara nga të rinjtë. Drejtoresha e USAID Jeri Dible theksoi rëndësinë e aktiviteteve të angazhimit të të rinjve të drejtuar nga të dhënat.
Kjo iniciativë u financua nga USAID North Macedonia përmes projektit tonë Investime me ndikim shoqëror në komunitete, zbatuar nga Fondacioni Albiz.
***
Младите на Теарце водат!
Прославување на свеченото отворање на сосема нов простор посветен на проекти водени од младите. Директорката на УСАИД Јери Дибле, ја истакна важноста на активностите за младинско ангажирање водени од податоци.
Оваа иницијатива беше финансирана од USAID North Macedonia преку нашиот проект Инвестиции со општествено влијание во заедниците, имплементиран од Фондацијата Албиз.
***
The youth of Tearce take the lead!
Celebrating the grand opening of a brand-new space dedicated to youth-driven projects.
Our Country Representative, Jeri Dible emphasized the importance of data-driven youth engagement activities.
This initiative was funded by USAID North Macedonia through our project Social Impact Investments in Communities, implemented by the Albiz Foundation.