Konferencë finale – Platforma për investime në komunitet
Sot, kremtuam një bashkëpunim të fuqishëm të sektorëve në konferencën finale të projektit Platforma për Investime në Komunitet, implementuar nga Fondacioni Albiz!
 
 Nga udhëheqësit e biznesit deri te delegatët e BE-së, eksploruam si bashkëpunimi ndërsektorial drejton fuqizimin e komunitetit.
 Momentet kulmore përfshinin diskutime panele mbi fuqizimin e komuniteteve lokale për zhvillimin socio-ekonomik dhe ndarjen e praktikave më të mira për rritjen komunitare.
 
Në këtë udhëtim, e shprehim falënderimin tonë për pjesëmarrjen në panel të z. Xhemail Dauti dhe z.Taip Jakupi si donator të Fondacionit Albiz, si dhe fjalimin e shquar të Irena Ivanova nga Delegacioni i BE-së, Nikica Kusinikova nga organizata Konekt dhe ekspertin Gligor Mihalovski. 
 
 Gjithashtu, promovuam fituesit tanë të 14 grantave në kuadër të projektit, duke treguar iniciaitivat që u realizuan në katër rajone. Për 40 muaj, 18 organizata dhe 5,000+ individë u bashkuan fuqishëm, duke organizuar 200+ evente.
 
Falemnderojmë partnerët Multikultura, CSCD dhe NOVUS për përkushtimin e tyre në këtë project. Poashtu, shprehim mirënjohjen tonë të ndjeshme ndaj Delegacionit Evropian për mbështetjen financiare të pazëvendësueshme, e cila ka qenë vendimtare në realizimin e vizionit tonë.
 
Linku për fotografi: https://flic.kr/ps/44bQoY
 
***
 Денес, прославивме моќна соработка на сектори на завршната конференција на проектот Платформа за инвестивии во заедницата, имплементиран од Фондацијата Албиз!
 
 Од бизнис лидери до делегати на ЕУ, истраживме како меѓусекторската соработка го поттикнува зајакнувањето на заедницата.
 
 Главните точки вклучуваат панел дискусии за зајакнување на локалните заедници за социо-економски развој и споделување на најдобрите практики за раст на заедницата.
 
 На ова патување изразуваме благодарност за учеството на панелот на г. Џемаил Даути и г-дин Таип Јакупи како донатори на Фондацијата Албиз, како и извонредниот говор на Ирена Иванова од Делегацијата на ЕУ, Никица Кусиникова од организацијата Конект и експертот Глигор Михаловски. 
 
Исто така, ги промовиравме нашите добитници на 14 грантови во рамките на проектот, прикажувајќи ги иницијативите што беа спроведени во четири региони. За 40 месеци, 18 организации и 5,000+ поединци се собраа силно, организирајќи 200+ настани.
 
Им благодариме на партнерите Мултикултура, ЦСЦД и НОВУС за нивната посветеност на овој проект. Исто така, изразуваме длабока благодарност до Европската делегација за незаменливата финансиска поддршка, која беше одлучувачка во реализацијата на нашата визија.
 
Линк за слики: https://flic.kr/ps/44bQoY
 
***
Today, we celebrated a powerful collaboration of sectors at the final conference of the Platform for Community Investment project, implemented by the Albiz Foundation!
 
 From business leaders to EU delegates, we explored how cross-sector collaboration drives community empowerment.
 
 Highlights included panel discussions on empowering local communities for socio-economic development and sharing best practices for community growth.
 
On this trip, we express our thanks for the participation in the panel of Mr. Xhemail Dauti and Mr. Taip Jakupi as donors of the Albiz Foundation, as well as the outstanding speech of Irena Ivanova from the EU Delegation, Nikica Kusinikova from the Konekt organization and the expert Gligor Mihalovski. 
 
 Also, we promoted our winners of 14 grants within the project, showing the initiatives that were carried out in four regions. For 40 months, 18 organizations and 5,000+ individuals came together strongly, organizing 200+ events.
 
We thank the partners Multikultura, CSCD and NOVUS for their commitment to this project. Also, we express our deep gratitude to the European Delegation for the irreplaceable financial support, which has been decisive in the realization of our vision.
 
Link for pictures: https://flic.kr/ps/44bQoY