Fondacioni për zhvillim te arsimit dhe kulturës ALBIZ realizimin e misioni të vet drejt fuqizimit dhe ngritjes intelektuale të shoqërisë e mundëson duke siguruar dhe mundësuar programe edukativo-arsimore dhe kulturore.

Fondacioni ALBIZ që nga themelimi i saj ka mbështetur vepra të ndryshme, hulumtime shkencore, revista historike duke arritur që këto përkrahje ti kanalizoj në një konkurs të veçantë për botime.

Konkursi për botime në mënyrë publike shpallet çdo vit nga 1 Tetori dhe zgjatë deri më 31 Dhjetor.

Mbështetja financiare ju dedikohet  fushave në vijim :

– Veprat nga krijimtaria letrare, gjuhësore, kulturore  dhe  historike

– Përkthime të veprave  kulmore  nga gjuhë të huaja

– Studime Ekonomike, Sociale dhe Humane

– Hulumtime nga sfera e Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit

 

Në konkursin për veprimtarinë botuese përfshihen dy kategori konkurrimi:

1. Konkurrim për botim të plotë

2. Konkurrim për përkrahje të pjesshme financiare të botimeve

 

       1. Konkurrim për botim të plotë

Në kategorinë e konkurrimit për botim të plotë, do të kenë të drejtë të aplikojnë të gjithë autorët me tekstet e tyre autoriale që do të konkurrojnë për mbështetje të tërësishme të veprave të tyre ku si botues do të paraqitet Fondacioni Dauti.

Kriteret ( kushtet) dhe procedurat :

– Të drejtë aplikimi kanë autorë, persona fizikë për tekste autoriale;

– Një autor ka të drejtë të aplikojë vetëm me një libër apo punim;

– Do të merren në konsideratë për botim vetëm libra ose punime që janë të gatshme për botim;

– Të gjitha tekstet të jenë origjinale;

– Do të financohen vetëm përkthimet e botimeve që shquhen për cilësi të lartë shkencore dhe që bëjnë të mundur një përmirësim domethënës ose një përparim të më tejshëm të kërkimin në fushën përkatëse;

 

       2. Konkurrim për përkrahje të pjesshme financiare të botimeve

Në kategorinë e konkurrimit, do të kenë të drejtë të aplikojnë të gjithë autorët me tekstet e tyre autorial të cilët kanë nevojë për përkrahje të pjesshme të botimeve të tyre.

Kriteret ( kushtet) dhe procedurat :

– Të drejtë aplikimi kanë autorë, persona fizikë për tekste autoriale;

– Një autor ka të drejtë të aplikojë vetëm me një libër apo punim;

– Do të merren në konsideratë për botim vetëm libra ose punime që janë të gatshme për botim;

– Të gjitha tekstet të jenë origjinale;

– Do të financohen vetëm përkthimet e botimeve që shquhen për cilësi të lartë shkencore dhe që bëjnë të mundur një përmirësim domethënës ose një përparim të më tejshëm të kërkimin në fushën përkatëse;

– Dokument që dëshmon sigurimin e mjeteve tjera financiare;