Fondacioni ALBIZ përdor qasje interaktive për ndërtimin e kapaciteteve njerëzore në rrethin ku vepron. Trajnimet e Fondacionit ALBIZ organizohen me qëllim që aftësitë dhe përvojat të bursistëve të ndërtohen me ekspertizën e trajnerëve me arritje të lartë profesionale, dhe mundësi që ti trajnojnë, përvetësojnë dhe ti përsosin aftësitë e reja në një mjedis që ju jep përgjigje konstruktive si bazë për zhvillimin individual.

Fondacioni ALBIZ deri më tani  ka organizuar këto trajnime:

1.Project Cycle Management (PCM)

2.Trajnimi për Përmirësimin e Shkathtësive për Punësim

3.Trajnimi për komunikim dhe përdorimin e mediave sociale

4.Trajnimi për ndërmarrësia sociale tek të rinjët