Përgjegjësia shoqërore dhe bamirëse e qytetarëve | Опшественета одговорност и добротвоност на ѓраганите

Në kuadër të projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” i përkrahur nga USAID Maqedonia e Veriut, realizuam anketë telefonike në komunat Saraj, Tearce, Bërvenicë dhe Zhelinë, në të cilat implementohet ky projekt. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të shqyrtohen pikëpamjet e qytetarëve lidhur me çështjet e përgjigjësisë shoqërore dhe bamirësisë.  Në këtë raport janë analizuar konstatimet e anketës „Përgjegjësia shoqërore dhe bamirësia e qytetarëve të komunave Bërvenicë Zhelinë, Saraj dhe Tearcë e cila u zbatua në ekzemplarin përfaqësues të qytetarëve në këto katër komuna Ky hulumtim kishte për qëllim që t’i shqyrtojë pikëpamjet e qytetarëve lidhur me çështjet e përgjegjësisë shoqërore dhe bamirësisë. Fondacioni Albiz ia besoi anketën e opinionit publik, në të cilën bazohet ky raport, Agjencisë hulumtuese M Prospekt, si përgjegjësi e së cilës ishte edhe korrektësia metodologjike e saj.  Partnerë të projektit janë: Dauti-Komerc dhe Omium Training & Coaching.  Dokumentin e plotë e gjeni më poshtë:  Pergjigjesia shoqerore dhe bamirese e qytetareve 

 Во ракми на проектот Инвестиции со општествено влијание во заедниците, поддржан од УСАИД Северна Македонија, реализиравме телефонска анкета во општините Сарај, Теарце, Брвеница и Желино, во кои се спроведува овој проект. Целта на истражувањето беше да се испитаат ставовите на граѓаните за прашањата поврзани со општествената одговорност и добротворството. Фондацијата Албиз ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на Агенцијата за истражување М-Проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата. Партнери во проектот се  Даути-Комерц и Омниум Траининг& Кочинг  Целиот документ може да го најдете подолу  Опшественета одговорност и добродобротвоност на ѓраганите