Platforma për investime në komunitet
Sot, më datë 10 nëntor 2021 në Hotel Double Tree by Hilton u mbajt takimi i anëtarëve të platformës nga sektori civil, në kuadër të projektit “Platforma për investime në komunitet”, projekt i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga ana e Fondacionit Albiz në partneritet me Shoqatën Multikultura, Qendrën për Zhvillim të Qëndrueshëm në Komunitet dhe Qendra për hulumtime dhe analiza NOVUS.
Gjatë takimit u prezantua Platforma për investime në komunitet, ku anëtarët e platformës paten mundësinë të njihen mes vete dhe të shkëmbejnë përvojat dhe mendimet e tyre mbi bashkëpunimin ndër-sektorial, nevojën e iniciativave shoqërore si dhe bashkëpunimi në të ardhmën.
**
Денеска, на 10.11.2021 година во хотелот Double Tree by Hilton се одржа средба со членовите на платформата од граѓанскиот сектор, во рамки на проектот „Платформа за инвестиции во заедницата“, проект финансиски поддржан од Европската Унија и имплементиран од страна на Фондацијата Албиз во партнерство со Мултикултура, Центарот за одржлив развој на заедницата и Центарот за истражување и анализа НОВУС.
За време на средбата беше презентирана Платформата за инвестиции во заедницата, каде што членовите на платформата имаа можност да се запознаат и да ги разменат своите искуства и мислења за меѓу-секторската соработка, потребата зс социјални иницијативи и соработката во иднина.
**
Today, on November 10, 2021 at the Double Tree by Hilton Hotel, a meeting was organized with the members of the platform from the civil sector, within the project “Community Investment Platform”, a project financially supported by the European Union and implemented by Albiz Foundation in partnership with Multikultura, the Center for Sustainable Community Development and the Center for Research and Analysis NOVUS.
During the meeting, the Community Investment Platform was presented, where the members of the platform had the opportunity to meet and exchange their experiences and opinions on cross-sectoral cooperation, the need for social initiatives and future cooperation.