Shpallje për një vend pune | Оглас за едно работно место

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz

për zbatimin e projekteve në kuadër të programeve të Fondacionit Albiz shpall konkurs për punësim, për pozitën në vijim:

 1. Menaxher projekti (1) një pozitë pune 

 Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një menaxheri në projekt me orar të plotë pune në kohë të pacaktuar.

Detyra kryesore e menaxherit të projektit është të sigurojë zbatim efikas dhe efektiv të projektit, në përputhje me kornizën kohore dhe qëllimet e përcaktuara, përmes:

Përshkrim i detyrave të punës:

 • Analizë dhe raportim për zhvillimin dhe zbatimin e projektit;
 • Komunikim intensiv me ekipin e projektit, donatorin dhe partnerët në projekt;
 • Monitorimin e të gjitha aktiviteteve, buxhetin dhe shpenzimet e projektit;
 • Përpilimin e raportit programor periodik, vjetor dhe final për projektin;
 • Përgjegjësi për administrimin e projekti në përputhje me rregullativat dhe procedurat e donatorit;
 • Pjesëmarrje në vlerësimin periodik, vjetor dhe përfundimtar të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit.

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Arsim të lartë në fushën e shkencave shoqërore ose fakultet tjetër adekuat;
 • Njohuri dhe përvojë në zbatimin e projekteve;
 • Përvojë pune në pozitë të njëjtë ose të ngjashme;
 • Njohuri nga puna administrative dhe të zyrës;
 • Njohja dhe përdorimi i aplikacioneve të Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit);
 • Aftësi të fuqishme administrative dhe organizative, si dhe qasje fleksibile për punë;
 • Aftësi të mira të buta (komunikim, punë ekipore dhe përgjegjshmëri).

Paga mujore për këtë pozitë pune është: 61,500.00 MKD (vlerë bruto).

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër motivimi në formë elektronike në adresën info@albiz.org.mk  më së voni deri më 21 Korrik 2023 deri në ora 16:00.

 

Фондација за развој на образование и култура Албиз

за спроведување на проекти во рамките на програмите на Фондацијата Албиз распишува oглас за вработување, на следното работно место.

 1. Менаџер на проект (1) една работна позиција 

Фондација Албиз има потреба од ангажирање на менаџер на проект со полно работно време на неопределено.

Главна задача на менаџерот на проект е да обезбеди ефикасна и ефективна имплементација на проектот, согласно временската рамка и предвидените цели, преку:

Опис на работни задачи:

 • Анализа и известување за развојот и имплементацијата на проектот;
 • Интензивна комуникација со проектниот тим, донаторот и партнерите во проектот;
 • Следeње на сите активности, буџетот и трошоците на проектот;
 • Изработување на периодичен, годишен и финален програмски извештај за проектот;
 • Превзема одговорности за администрирање на проектот во согласност со регулативите и процедурите на донаторот;
 • Учество во периодична, годишна и крајна евалуација на проектните активности и резултати.

Квалификации и работно искуство:

 • Високо образование во областа на општествените науки или друг соодветен факултет;
 • Познавање и искуство во спроведување на проекти;
 • Работно искуство на иста или слична позиција;
 • Познавање на административна и канцелариска работа;
 • Познавање и користење на апликациите на Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик (зборување и пишување);
 • Силни административни и организациски вештини, како и флексибилен пристап за работа;
 • Добри меки вештини (комуникација, тимска работа, одговорност).

Месечната плата за оваа позиција изнесува: 61.500,00 МКД (бруто вредност).

Кандидатите треба да достават свое CV и мотивациско писмо во електронска форма на е-пошта info@albiz.org.mk  најдоцна до 21 Јули 2023 година до 16:00 часот.