Shpallje për punë | Оглас за работа

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz

për zbatimin e projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” shpall konkurs për punësim për pozitën e punës

 

 1. Asistent projekti (1) një pozitë pune – Shpallje 001

Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një Asistenti në projekt me orar të plotë pune duke filluar nga tetori 2023.

Detyra kryesore e Asistentit të projektit është të ndihmojë gjatë zbatimit të aktiviteteve dhe detyrave të projektit dhe të kryejë të gjitha detyrat që lidhen me informimin. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e menaxherit të projektit, asistenti i projektit do të ndihmojë projektin dhe do të kujdeset për dukshmërinë e përgjithshme të projektit dhe të ruajë marrëdhëniet me publikun.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Ndihmë dhe mbështetje në koordinimin dhe zbatimin e aktiviteteve të projekti dhe realizimin e planit të paraparë të punës dhe buxhetin e projektit;
 • Organizimi i aktiviteteve për shkëmbimin e vazhdueshëm të informatave me palët e prekura, duke përfshirë mediat dhe institucionet adekuate në nivel kombëtar dhe lokal;
 • Bashkëpunon me anëtarët tjerë të ekipit dhe i ndihmon menaxherit të projektit në realizimin e objektivave, rezultateve dhe ndikimin e planifikuar dhe jep mbështetje administrative dhe logjistike të ekipit të projektit;
 • Ka përgjegjësi për administrimin e projektit në përputhje me rregullativat dhe procedurat e donatorit;
 • Merr pjesë në aktivitetet tjera specifike të projektit dhe përgatit raporte nëse është e nevojshme.

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Arsim të lartë në fushën e shkencave shoqërore ose fakultet tjerë adekuat;
 • Njohje dhe përvojë në zbatimin e projekteve;
 • Përvojë pune në pozitë të njëjtë ose të ngjashme;
 • Njohja e punës administrative dhe të zyrës;
 • Njohuri dhe përdorimi i aplikacioneve (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit);
 • Aftësi të fuqishme administrative dhe organizative, si dhe qasje fleksibile për punë;
 • Aftësi të mira të buta (komunikim, punë ekipore dhe përgjegjshmëri).

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër motivimi në formë elektronike në adresën info@albiz.org.mk me shenjën Shpallje 001 më së voni deri më 10 tetor 2023 deri në ora 16:00.

 * Procedura për zgjedhje:

Procedura por zgjedhje do të zbatohet në përputhje me rregullat e brendshme të Fondacionit Albiz nga ana e komisionit. Kandidatët më të suksesshëm do të ftohen për intervistë. Në bazë të rezultateve nga intervista e realizuar do të zgjidhet kandidati më i përshtatshëm.

***

Фондацијата за развој на образование и култура Албиз

за спроведување на проектот “Инвестиции со општествено влијание во заедниците” распишува оглас за вработување на следната позиција

 

 1. Асистент на проект (1) една работна позиција – Оглас 001

Фондацијата Албиз има потреба од ангажирање на Асистент на проекти со полно работно време почнувајќи од октомври 2023 година.

Главна задача на Асистентот на проекти е да помага во целиот тек на спроведувањето на активностите и задачите на проектот и да ги врши сите задачи поврзани со информирање. Под водство и надзор на менаџерот на проектот, асистентот на проектот ќе помага на проектот и ќе се грижи за целокупната видливост на проектот и одржување на односите со јавноста.

Опис на работни задачи:

 • Обезбедува помош и поддршка во координација и спроведување на проектните активности и реализација на предвидениот работен план и буџет на проектот;
 • Организација на активности за тековна размена на информации со засегнати страни, вклучувајќи медиуми и соодветни институции на национално и локално ниво;
 • Работи заедно со другите членови на тимот и му помага на менаџерот на проектот да се остварат предвидените цели, резултати и влијание и претставува неопходна административна и логистичка поддршка на проектниот тим;
 • Превзема одговорности за администрирање на проектот во согласност со регулативите и процедурите на донаторот;
 • Учествува во останати специфични активности на проектот и подготовка на извештаи доколку е потребно.

Квалификации и работно искуство:

 • Високо образование во областа на општествените науки или друг соодветен факултет;
 • Познавање и искуство во спроведување на проекти;
 • Работно искуство во период од 3 години на иста или слична работа;
 • Познавање на административна и канцелариска работа;
 • Познавање и користење на апликациите на Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик (зборување и пишување);
 • Силни административни и организациски вештини, како и флексибилен пристап за работа;
 • Добри меки вештини (комуникација, тимска работа, одговорност).

Кандидатите треба да достават свое CV и мотивациско писмо во електронска форма на е-пошта info@albiz.org.mk со назнака Оглас 001 најдоцна до 10 октомври 2023 година до 16:00 часот.

* Постапка за пријавување и избор:

Постапката за избор ќе се спроведе во согласност со внатрешните правила на Фондацијата Албиз од страна на комисија. Најуспешните кандидати ќе бидат викнати на интервју. Врз основа на резултатите од спроведеното интервју ќе биде избран најсоодветниот кандидатот.