Shpallje për tre vende pune | Оглас за три работни места

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz

për zbatimin e projekteve në kuadër të programeve të Fondacionit Albiz shpall Konkurs për punësim në tre pozita pune

 

 1. Menaxher projekti (1) një pozitë pune – Shpallje 001

 Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një menaxheri në projekt me orar të plotë pune në kohë të pacaktuar.

Detyra kryesore e menaxherit të projektit është të sigurojë zbatim efikas dhe efektiv të projektit, në përputhje me kornizën kohore dhe qëllimet e përcaktuara, përmes:

Përshkrim i detyrave të punës:

 • Analizë dhe raportim për zhvillimin dhe zbatimin e projektit;
 • Komunikim intensiv me ekipin e projektit, donatorin dhe partnerët në projekt;
 • Monitorimin e të gjitha aktiviteteve, buxhetin dhe shpenzimet e projektit;
 • Përpilimin e raportit programor periodik, vjetor dhe final për projektin;
 • Përgjegjësi për administrimin e projekti në përputhje me rregullativat dhe procedurat e donatorit;
 • Pjesëmarrje në vlerësimin periodik, vjetor dhe përfundimtar të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit.

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Arsim të lartë në fushën e shkencave shoqërore ose fakultet tjetër adekuat;
 • Njohuri dhe përvojë në zbatimin e projekteve;
 • Përvojë pune në pozitë të njëjtë ose të ngjashme;
 • Njohuri nga puna administrative dhe të zyrës;
 • Njohja dhe përdorimi i aplikacioneve të Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit);
 • Aftësi të fuqishme administrative dhe organizative, si dhe qasje fleksibile për punë;
 • Aftësi të mira të buta (komunikim, punë ekipore dhe përgjegjshmëri).

Paga mujore për këtë pozitë pune është: 61,500.00 MKD (vlerë bruto).

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër motivimi në formë elektronike në adresën info@albiz.org.mk me shenjën Shpallje 001 më së voni deri më 4 maj 2022 deri në ora 16:00.

 1. Asistent projekti (1) një pozitë pune – Shpallje 002

Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një Asistenti në projekt me orar të plotë pune në kohë të pacaktuar.

Detyra kryesore e Asistentit të projektit është të ndihmojë gjatë zbatimit të aktiviteteve dhe detyrave të projektit dhe të kryejë të gjitha detyrat që lidhen me informimin. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e menaxherit të projektit, asistenti i projektit do të ndihmojë projektin dhe do të kujdeset për dukshmërinë e përgjithshme të projektit dhe të ruajë marrëdhëniet me publikun.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Ndihmë dhe mbështetje në koordinimin dhe zbatimin e aktiviteteve të projekti dhe realizimin e planit të paraparë të punës dhe buxhetin e projektit;
 • Organizimi i aktiviteteve për shkëmbimin e vazhdueshëm të informatave me palët e prekura, duke përfshirë mediat dhe institucionet adekuate në nivel kombëtar dhe lokal;
 • Bashkëpunon me anëtarët tjerë të ekipit dhe i ndihmon menaxherit të projektit në realizimin e objektivave, rezultateve dhe ndikimin e planifikuar dhe jep mbështetje administrative dhe logjistike të ekipit të projektit;
 • Ka përgjegjësi për administrimin e projektit në përputhje me rregullativat dhe procedurat e donatorit;
 • Merr pjesë në aktivitetet tjera specifike të projektit dhe përgatit raporte nëse është e nevojshme.

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Arsim të lartë në fushën e shkencave shoqërore ose fakultet tjerë adekuat;
 • Njohje dhe përvojë në zbatimin e projekteve;
 • Përvojë pune në pozitë të njëjtë ose të ngjashme;
 • Njohja e punës administrative dhe të zyrës;
 • Njohuri dhe përdorimi i aplikacioneve (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit);
 • Aftësi të fuqishme administrative dhe organizative, si dhe qasje fleksibile për punë;
 • Aftësi të mira të buta (komunikim, punë ekipore dhe përgjegjshmëri).

Paga mujore për këtë pozitë pune është: 61,500.00 MKD (vlerë bruto).

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër motivimi në formë elektronike në adresën info@albiz.org.mk me shenjën Shpallje 002 më së voni deri më 4 maj 2022 deri në ora 16:00.

 1. Bashkëpunëtor/e financiare dhe administrative – (1) një pozitë pune – Shpallje 003

Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një bashkëpunëtori/e financiare dhe administrative me orar të plotë në kohë të pacaktuar.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Evidentimi i të dhënave në programet/softuerët adekuat;
 • Verifikimi i të dhënave dhe dokumenteve për regjistrim;
 • Vëzhgimi i rregullt i realizimit të shpenzimeve dhe buxheteve të projekteve;
 • Përgatitja dhe dorëzimi i dokumenteve për regjistrim te kontabilisti i jashtëm, përpilon barazime tremujore dhe arkivimin e dokumentacionit të projekteve;
 • Përgatit raporte periodike dhe përfundimtare financiare për projektet;
 • Kryen punë tjera të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin administrativ dhe financiar të projekteve sipas udhëzimeve të menaxherëve të projekteve;
 • Siguron harmonizim të plotë të punës financiare të Fondacionit Albiz, rregulloret e brendshme të Fondacionit Albiz dhe legjislacionin e vendit të RMV;
 • Punë tjera lidhur me kontabilitetin, financat dhe administratën;

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Arsim të lartë në fushën e ekonomisë, kontabilitetit dhe financat dhe administratën;
 • Përvojë pune në fushën e menaxhmentit administrativ dhe financiar. Përvoja e punës në sektorin joqeveritar dhe në projekte të financuara nga BE do të konsiderohet si përparësi;
 • Njohja e gjuhës angleze;
 • Gatishmëri për punë ekipore;

Paga mujore për këtë pozitë pune është: 37,224.00 MKD (vlerë bruto).

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër motivimi në formë elektronike në adresën info@albiz.org.mk me shenjën Shpallje 003 më së voni deri më 4 maj 2022 deri në ora 16:00.

* Procedura për zgjedhje:

Procedura por zgjedhje do të zbatohet në përputhje me rregullat e brendshme të Fondacionit Albiz nga ana e komisionit. Kandidatët më të suksesshëm do të ftohen për intervistë. Në bazë të rezultateve nga intervista e realizuar do të zgjidhet kandidati më i përshtatshëm.

 

Фондацијата за развој на образование и култура Албиз

за спроведување на проекти во рамките на програмите на Фондацијата Албиз распишува Оглас за вработување за три работни позиции.

 

 1. Менаџер на проект (1) една работна позиција – Оглас 001

Фондацијата Албиз има потреба од ангажирање на менаџер на проект со полно работно време на неопределено.

Главна задача на менаџерот на проект е да обезбеди ефикасна и ефективна имплементација на проектот, согласно временската рамка и предвидените цели, преку:

Опис на работни задачи:

 • Анализа и известување за развојот и имплементацијата на проектот;
 • Интензивна комуникација со проектниот тим, донаторот и партнерите во проектот;
 • Следeње на сите активности, буџетот и трошоците на проектот;
 • Изработување на периодичен, годишен и финален програмски извештај за проектот;
 • Превзема одговорности за администрирање на проектот во согласност со регулативите и процедурите на донаторот;
 • Учество во периодична, годишна и крајна евалуација на проектните активности и резултати.

Квалификации и работно искуство:

 • Високо образование во областа на општествените науки или друг соодветен факултет;
 • Познавање и искуство во спроведување на проекти;
 • Работно искуство на иста или слична позиција;
 • Познавање на административна и канцелариска работа;
 • Познавање и користење на апликациите на Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик (зборување и пишување);
 • Силни административни и организациски вештини, како и флексибилен пристап за работа;
 • Добри меки вештини (комуникација, тимска работа, одговорност).

Месечната плата за оваа позиција изнесува: 61.500,00 МКД (бруто вредност).

Кандидатите треба да достават свое CV и мотивациско писмо во електронска форма на е-пошта info@albiz.org.mk со назнака Оглас 001 најдоцна до 4-ти мај 2022 година до 16:00 часот.

 1. Асистент на проект (1) една работна позиција – Оглас 002

Фондацијата Албиз има потреба од ангажирање на Асистент на проекти со полно работно време на неопределено.

Главна задача на Асистентот на проекти е да помага во целиот тек на спроведувањето на активностите и задачите на проектот и да ги врши сите задачи поврзани со информирање. Под водство и надзор на менаџерот на проектот, асистентот на проектот ќе помага на проектот и ќе се грижи за целокупната видливост на проектот и одржување на односите со јавноста.

Опис на работни задачи:

 • Обезбедува помош и поддршка во координација и спроведување на проектните активности и реализација на предвидениот работен план и буџет на проектот;
 • Организација на активности за тековна размена на информации со засегнати страни, вклучувајќи медиуми и соодветни институции на национално и локално ниво;
 • Работи заедно со другите членови на тимот и му помага на менаџерот на проектот да се остварат предвидените цели, резултати и влијание и претставува неопходна административна и логистичка поддршка на проектниот тим;
 • Превзема одговорности за администрирање на проектот во согласност со регулативите и процедурите на донаторот;
 • Учествува во останати специфични активности на проектот и подготовка на извештаи доколку е потребно.

Квалификации и работно искуство:

 • Високо образование во областа на општествените науки или друг соодветен факултет;
 • Познавање и искуство во спроведување на проекти;
 • Работно искуство на иста или слична работа;
 • Познавање на административна и канцелариска работа;
 • Познавање и користење на апликациите на Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик (зборување и пишување);
 • Силни административни и организациски вештини, како и флексибилен пристап за работа;
 • Добри меки вештини (комуникација, тимска работа, одговорност).

Месечната плата за оваа позиција изнесува: 61.500,00 МКД (бруто вредност).

Кандидатите треба да достават свое CV и мотивациско писмо во електронска форма на е-пошта info@albiz.org.mk со назнака Оглас 002 најдоцна до 4-ти мај 2022 година до 16:00 часот.

 1. Финансиски и административен соработник/чка – (1) една работна позиција – Оглас 003

Фондацијата Албиз има потреба од ангажирање на Финансиски и административен соработник/чка со полно работно време на неопределено.

Опис на работни задачи:

 • Евидентирање на податоците во соодветните програми/софтвери;
 • Верификација на податоците и документите за регистрација;
 • Редовно следење на реализираните трошоци и на проектните буџети;
 • Подготвува и доставува документи за книжење до надворешен сметководител, изработува квартални порамнувања и архивирање на проектната документација;
 • Да подготвува периодични и завршни финансиски извештаи за проектите;
 • Вршење на други работни задачи кои се однесуваат на административно и финансиско управување на проектите по насока од проектните менаџери;
 • Обезбедување целосна усогласеност на финансиското работење на Фондацијата Албиз, внатрешните правила на Фондацијата Албиз и домашното законодавство во РСМ;
 • Други работи поврзани со сметководство, финансии и администрација;

Квалификации и работно искуство:

 • Високо образование во областа на економијата, сметководството и финансиите и администрација;
 • Работно искуство во областа на административен и финансиски менаџмент. Искуство од работа на граѓански сектор и проекти финансирани од ЕУ ќе се смета за предност;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Уредност и подготвеност за тимска работа;

Месечната плата за оваа позиција изнесува: 37.224,00 МКД (бруто вредност).

Кандидатите треба да достават свое CV и мотивациско писмо во електронска форма на е-пошта info@albiz.org.mk со назнака Оглас 003 најдоцна до 4-ти мај 2022 година до 16:00 часот.

Постапка за пријавување и избор:

Постапката за избор ќе се спроведе во согласност со внатрешните правила на Фондацијата Албиз од страна на комисија. Најуспешните кандидати ќе бидат викнати на интервју. Врз основа на резултатите од спроведеното интервју ќе биде избран најсоодветниот кандидатот.