Trajnim për facilitim ndër-sektorial –  Investime me ndikim shoqëror në komunitete
17 pjesëmarrës, të rinj, përfaqësues të Komunës së Sarajit dhe organizatave lokale, morën pjesë në trajnimin e radhës me temë “Facilitimi ndër-sektorial”.
Trajnimi kishte për qëllim zgjerimin e njohurive dhe aftësive të pjesëmarrësve për procesin e organizimit dhe kultivimit të raporteve inkluzive dhe bashkëpunuese në mes organizatave, institucioneve dhe entiteteve tjera, në veçanti atyre në komunitetet lokale, duke përfshirë nocionet dhe proceset e identifikimit, zhvillimit dhe të qëndrueshmërisë së raporteve dhe praktikave kooperative në sektorët e ndryshëm.
Trajnimi është pjesë e projektit për Investime me ndikim shoqëror në komunitete i përkrahur nga USAID North Macedonia
***
На обуката на тема „Меѓусекторско фацилитирање“ учествуваа 17 учесници, млади, претставници на општина Сарај и локални организации.
Обуката имаше за цел да ги прошири знаењата и вештините на учесниците за процесот на организирање и негување на инклузивни и кооперативни односи меѓу организациите, институциите и другите субјекти, особено оние во локалните заедници, вклучувајќи ги поимите и процесите на идентификација, развој и одржливост на кооперативните односи и практики во различни сектори.