Vizitë Studimore në Britaninë e Madhe – Nxitja e Investimeve me Ndikim Shoqëror në Komunitete

Ekipi i projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” realizoi një vizitë studimore në Britaninë e Madhe gjatë periudhës 27 shtator – 1 tetor të këtij viti.
Gjatë vizitës së tyre, ata u takuan me disa nga organizatat dhe fondacionet kryesore (Access – The Foundation for Social Investment, Big Society Capital, School for Social Entrepreneurs, Local Trust, The National Lottery Community Fund) në botën e investimeve në komunitet, duke fituar njohuri të reja dhe duke krijuar raporte që do të ndihmojnë në nxitjen e ndryshimeve pozitive në vend.
 Këto takime ishin më shumë se vetëm diskutime, ato ishin një rast për të mësuar, për të bashkëpunuar dhe për të nxitur partneritete që do të përfitojnë projektet tona në komunitet.
Gjithashtu, ekipi i projektit pati kënaqësinë të vizitonte iniciativa të ndryshme të komuniteteve.
Projekti është i përkrahur nga USAID North Macedonia

*

 Тимот на проектот Инвестиции со општествено влијание во заедниците реализираше студиска посета во Велика Британија, во периодот од 27 септември до 1 октомври оваа година.
 За време на нивната посета, тие се сретнаа со некои од водечките организации и фондации (Access – The Foundation for Social Investment, Big Society Capital, School for Social Entrepreneurs, Local Trust, The National Lottery Community Fund) во светот на инвестициите во заедницата, добивајќи нови знаења и создавајќи односи што ќе помогнат да се поттикнат позитивни промени во земјата.
 Овие состаноци беа повеќе од дискусии, тие беа можност за учење, соработка и да се поттикнат партнерства кои ќе бидат од корист за нашите проекти во заедницата.
Исто така, нашиот тим имаше задоволство да посети различни иницијативи на заедниците.
Проектот е поддржан од USAID North Macedonia.