Zgjedhja e Start-Up Kompanive –  All Biz Accelerator
Përfundoi faza e parë e përzgjedhjes së start-up kompanive 
 Më 27 mars, në Kumanovë, Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, në partneritet me GIZ-in, në kuadër të thirrjes për start-up kompani për “All Biz Аkceleratorin” e përfundoi fazën e parë të përzgjedhjes së start-up-ve të cilët do të ndjekin programin e akceleratorit.
Në këtë thirrje arritën gjithsej 52 aplikime. Të dejtë aplikimi kishin start-up kompani nga rajoni Verilindor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 Nga ky numër i përgjithshëm i aplikimeve për eventin e pitching sesionit u ftuan 18 kompani të cilat patën rastin t’i prezantojnë idetë e tyre para komitetit investues, investuesve potencial, përfaqësuesve të GIZ si dhe përfaqësuesve të All Biz Akceleratorit.
 
***
Заврши првата фаза од изборот на старт-ап компании 
 На 27 март, во Куманово, Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз, во партнерство со ГИЗ, во рамки на повикот за старт-ап компании за „All Biz Accelerator“, ја заврши првата фаза од изборот на старт-ап кои ќе ја следат акцелераторската програма.
На овој повик пристигнаа вкупно 52 апликации. Апликантите беа старт-ап компании од североисточниот регион на Република Северна Македонија.
 Од вкупениот број на апликации за настанот за пичинг сесија, беа поканети 18 компании кои имаа можност да ги претстават своите идеи пред инвестицискиот комитет, потенцијалните инвеститори, претставниците на ГИЗ и претставниците на All Biz Accelerator.